Regulamin Strefy Spa

1. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników .Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do stosowania się do znaków ostrzegawczych, zakazu i nakazu , zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności, zachować szczególną ostrożność na schodach, przejściach i podestach zwłaszcza mokrych, użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje ,w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osób nie stosujących się do niniejszego regulaminu lub do poleceń obsługi, mogą zostać usunięte z terenu obiektu przy jednoczesnym uregulowaniu należnych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i/lub cywilnego;

3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Zabrania się pozostawiania na terenie obiektu dzieci bez nadzoru. Przed wejściem do szatni obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (nie dopuszczalne jest chodzenie boso).

4. Zmiana ubrania odbywa się w przebieralniach. Przebieralnie są objęte monitoringiem wizyjnym. Osoby korzystające z usług są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w szatniach w wyznaczonych szafkach. Rzeczy wartościowe należy przed wejściem do szatni oddać na przechowanie we wskazanym w tym celu miejscu. Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie obiektu kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności; Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy, pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności;

5. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody dokładne umycie całego ciała pod natryskiem (także po skorzystaniu z WC) Na terenie SPA obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy,
spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub
bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
Na teren Spa zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i bandażami;

6. Korzystanie z atrakcji odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem). Jednocześnie każdy użytkownik obowiązany jest zapoznać się z właściwościami wody termalnej/ solankowej używanej w Spa. W razie potrzeby Gość przebywający w strefie Spa może w każdej chwili wezwać obsługę wciskając przycisk znajdujący się przy każdej z balii.

7. Przeciwwskazania zdrowotne do kąpieli solankowych: choroba, ciąża, trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny Osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów SPA. Osoby z chorobami serca nie mogą korzystać z kąpieli w wannach.

8. Zalecamy:
- unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po kąpielach,
- unikanie obfitych posiłków przed kąpielami,
- godzinny wypoczynek po kąpielach.


Na terenie SPA zabronione jest:
- palenie tytoniu,
- używanie telefonów komórkowych,
- wprowadzanie zwierząt.